Luftschadstoffe Davos

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
9. Nov 62
10. Nov 71
11. Nov 68
12. Nov 68
13. Nov 43
14. Nov 72
15. Nov 70

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
9. Nov 2
10. Nov 2
11. Nov 0
12. Nov 0
13. Nov 1
14. Nov 3
15. Nov 1

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
9. Nov 4
10. Nov 2
11. Nov 2
12. Nov 1
13. Nov 2
14. Nov 4
15. Nov 2