Luftschadstoffe Davos

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
17. Nov 64
18. Nov 68
19. Nov 62
20. Nov 75
21. Nov 52
22. Nov 73
23. Nov 71

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
17. Nov 0
18. Nov 3
19. Nov 47
20. Nov 80
21. Nov
22. Nov
23. Nov

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
17. Nov 3
18. Nov 4
19. Nov 3
20. Nov 4
21. Nov 3
22. Nov 3
23. Nov 2