Air pollutants Davos

Ozone (O₃)

ozone
µg/m³
14. Nov. 57
15. Nov. 64
16. Nov. 56
17. Nov. 64
18. Nov. 68
19. Nov. 62
20. Nov. 75

data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Particulate matter (PM₁₀)

particulate matter
µg/m³
14. Nov. 6
15. Nov. 0
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 3
19. Nov. 47
20. Nov. 80

Nitrogen dioxide (NO₂)

nitrogen dioxide
µg/m³
14. Nov. 3
15. Nov. 4
16. Nov. 3
17. Nov. 3
18. Nov. 4
19. Nov. 3
20. Nov. 4