Air pollutants Rigi

Ozone (O₃)

ozone
µg/m³
17. Nov. 27
18. Nov. 42
19. Nov. 75
20. Nov. 73
21. Nov. 82
22. Nov. 77
23. Nov. 76

data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Particulate matter (PM₁₀)

particulate matter
µg/m³
17. Nov. 9
18. Nov. 11
19. Nov. 5
20. Nov. 3
21. Nov. 3
22. Nov. 2
23. Nov. 2

Nitrogen dioxide (NO₂)

nitrogen dioxide
µg/m³
17. Nov. 14
18. Nov. 18
19. Nov. 6
20. Nov. 5
21. Nov. 4
22. Nov. 0
23. Nov. 3

Sulphur dioxide (SO₂)

sulphur dioxide
µg/m³
17. Nov. 0
18. Nov. 0
19. Nov. 0
20. Nov. 0
21. Nov. 0
22. Nov. 0
23. Nov. 0