Luftschadstoffe Rigi

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
15. Nov 41
16. Nov 27
17. Nov 27
18. Nov 42
19. Nov 75
20. Nov 73
21. Nov 85

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
15. Nov 7
16. Nov 12
17. Nov 9
18. Nov 11
19. Nov 5
20. Nov 3
21. Nov 3

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
15. Nov 10
16. Nov 16
17. Nov 14
18. Nov 18
19. Nov 6
20. Nov 5
21. Nov 5

Schwefeldioxid (SO₂)

Schwefeldioxid
µg/m³
15. Nov 0
16. Nov 0
17. Nov 0
18. Nov 0
19. Nov 0
20. Nov 0
21. Nov 0