Luftschadstoffe Rigi

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
8. Nov 59
9. Nov 48
10. Nov 68
11. Nov 69
12. Nov 74
13. Nov 66
14. Nov 25

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
8. Nov 5
9. Nov 8
10. Nov 5
11. Nov 4
12. Nov 3
13. Nov 2
14. Nov 3

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
8. Nov 7
9. Nov 7
10. Nov 5
11. Nov 3
12. Nov 3
13. Nov 3
14. Nov 5

Schwefeldioxid (SO₂)

Schwefeldioxid
µg/m³
8. Nov 0
9. Nov 0
10. Nov 0
11. Nov 0
12. Nov 0
13. Nov 0
14. Nov 0