Air pollutants Jungfraujoch

Ozone (O₃)

ozone
µg/m³
13. Nov. 49
14. Nov. 75
15. Nov. 67
16. Nov. 72
17. Nov. 62
18. Nov. 73
19. Nov. 61

data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Particulate matter (PM₁₀)

particulate matter
µg/m³
13. Nov.
14. Nov. 0
15. Nov. 0
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 0
19. Nov. 0

Nitrogen dioxide (NO₂)

nitrogen dioxide
µg/m³
13. Nov.
14. Nov. 0
15. Nov. 0
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 0
19. Nov. 0

Sulphur dioxide (SO₂)

sulphur dioxide
µg/m³
13. Nov.
14. Nov. 0
15. Nov. 0
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 0
19. Nov. 0