Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Odessa 18 °C
2. Mykolaiv 17 °C
3. Krivy Losavatka 15 °C
4. Uzhhorod 13 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 13 °C
Dnipropetrovs'k 13 °C
7. Lviv 12 °C
8. Rivne 11 °C
Kiev Borispol 11 °C
Ivano-Frankivsk 11 °C
11. Kiev 10 °C
Hostomel' 10 °C

Most powerful wind gusts

1. Odessa 32 km/h
2. Mykolaiv 29 km/h
3. Krivy Losavatka 25 km/h
Hostomel' 25 km/h
5. Rivne 22 km/h
Kiev Borispol 22 km/h
7. Kiev 18 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 18 km/h
Lviv 18 km/h
Dnipropetrovs'k 18 km/h
11. Kharkiv 14 km/h
12. Uzhhorod 11 km/h

Lowest temperature

1. Chernovsty 9 °C
2. Kiev 10 °C
Hostomel' 10 °C
Kharkiv 10 °C
5. Rivne 11 °C
Kiev Borispol 11 °C
Ivano-Frankivsk 11 °C
8. Lviv 12 °C
9. Uzhhorod 13 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 13 °C
Dnipropetrovs'k 13 °C
12. Krivy Losavatka 15 °C

Lowest humidity

1. Krivy Losavatka 44 %
2. Odessa 45 %
Mykolaiv 45 %
4. Dnipropetrovs'k 47 %
5. Zaporizhzhia / Mokraya 51 %
6. Uzhhorod 54 %
7. Kharkiv 57 %
8. Lviv 58 %
9. Rivne 62 %
Kiev Borispol 62 %
11. Kiev 66 %
Hostomel' 66 %