Weather hitlist Saudi Arabia

Highest temperature

1. Al Wajh 29 °C
Gizan 29 °C
3. Yenbo 28 °C
Jeddah 28 °C
5. Hafar Al-Batin 27 °C
Medina 27 °C
7. Prince Sultan Ab 26 °C
8. Riyadh 25 °C
9. Arar 24 °C
Sharurah 24 °C
11. Gassim 23 °C
Dhahran 23 °C

Most powerful wind gusts

1. Tabuk 18 km/h
Khamis Mushait 18 km/h
3. Al Wajh 14 km/h
Yenbo 14 km/h
Gassim 14 km/h
Prince Salman Bin 14 km/h
7. Riyadh 11 km/h
Turaif 11 km/h
Al Taif 11 km/h
Al-Jouf 11 km/h
Hafar Al-Batin 11 km/h
12. Abha 7 km/h

Lowest temperature

1. Abha 18 °C
Turaif 18 °C
3. Hail 19 °C
Khamis Mushait 19 °C
Prince Salman Bin 19 °C
6. Najran 20 °C
Guriat 20 °C
Al Taif 20 °C
Bisha 20 °C
10. Tabuk 21 °C
Riyadh 21 °C
Al-Jouf 21 °C

Lowest humidity

1. Medina 10 %
2. Tabuk 12 %
3. Riyadh 13 %
4. Abha 14 %
Al Taif 14 %
6. Al-Jouf 16 %
Rafha 16 %
Prince Sultan Ab 16 %
9. Khamis Mushait 18 %
Bisha 18 %
11. Najran 19 %
Guriat 19 %