Weather hitlist Iran

Highest temperature

1. Chahbahar 31 °C
2. Assaluyeh 30 °C
3. Iranshahr 28 °C
Kharg 28 °C
Abu Musa 28 °C
6. Bandar Abbas 27 °C
Kish Island / Kish 27 °C
Ahwaz 27 °C
Bandar Lengeh 27 °C
Bushehr 27 °C
Omidiyeh 27 °C
12. Abadan 26 °C

Most powerful wind gusts

1. Arak 50 km/h
2. Bojnourd 40 km/h
3. Shahre-Kord 36 km/h
Abadan 36 km/h
5. Ahwaz 32 km/h
Kermanshah 32 km/h
7. Ardabil 29 km/h
8. Sanandaj 25 km/h
Ghazvin 25 km/h
Zahedan 25 km/h
Omidiyeh 25 km/h
12. Zanjan 22 km/h

Lowest temperature

1. Ardabil 0 °C
2. Tabriz 1 °C
3. Zanjan 5 °C
4. Orumieh 6 °C
5. Sanandaj 11 °C
Rasht 11 °C
7. Ramsar 12 °C
8. Shahre-Kord 14 °C
Yasoge 14 °C
Noshahr 14 °C
11. Ghazvin 15 °C
Gorgan 15 °C

Lowest humidity

1. Birjand 14 %
2. Kerman 16 %
3. Iranshahr 17 %
4. Isfahan 18 %
5. Bojnourd 20 %
6. Yazd 21 %
Zabol 21 %
Zahedan 21 %
9. Teheran 22 %
10. Kermanshah 23 %
11. Shiraz 24 %
12. Yasoge 26 %