Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Ras Al Khaimah 34 °C
2. Fujairah 33 °C
Abu Dhabi 33 °C
Dubai 33 °C
Sharjah 33 °C
6. Abu Dhabi 32 °C
Al Ain 32 °C

Most powerful wind gusts

1. Al Ain 22 km/h
2. Dubai 14 km/h
3. Abu Dhabi 11 km/h
4. Fujairah 7 km/h
Abu Dhabi 7 km/h
Sharjah 7 km/h
7. Ras Al Khaimah 4 km/h

Lowest temperature

1. Abu Dhabi 32 °C
Al Ain 32 °C
3. Fujairah 33 °C
Abu Dhabi 33 °C
Dubai 33 °C
Sharjah 33 °C
7. Ras Al Khaimah 34 °C

Lowest humidity

1. Ras Al Khaimah 56 %
Sharjah 56 %
3. Abu Dhabi 59 %
Al Ain 59 %
5. Dubai 63 %
6. Fujairah 67 %
Abu Dhabi 67 %