Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Mykolaiv 22 °C
2. Kiev Borispol 21 °C
Dnipropetrovs'k 21 °C
Krivy Losavatka 21 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 21 °C
6. Hostomel' 20 °C
Kharkiv 20 °C
Uzhhorod 20 °C
Kiev 20 °C
10. Ivano-Frankivsk 19 °C
11. Lviv 18 °C
Rivne 18 °C

Most powerful wind gusts

1. Mykolaiv 14 km/h
Kiev Borispol 14 km/h
Kharkiv 14 km/h
Dnipropetrovs'k 14 km/h
5. Hostomel' 11 km/h
Krivy Losavatka 11 km/h
Rivne 11 km/h
Kiev 11 km/h
Odessa 11 km/h
10. Lviv 7 km/h
Uzhhorod 7 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 7 km/h

Lowest temperature

1. Lviv 18 °C
Rivne 18 °C
Odessa 18 °C
4. Ivano-Frankivsk 19 °C
5. Hostomel' 20 °C
Kharkiv 20 °C
Uzhhorod 20 °C
Kiev 20 °C
9. Kiev Borispol 21 °C
Dnipropetrovs'k 21 °C
Krivy Losavatka 21 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 21 °C

Lowest humidity

1. Hostomel' 46 %
2. Kiev Borispol 49 %
Lviv 49 %
Krivy Losavatka 49 %
Kiev 49 %
6. Mykolaiv 50 %
7. Kharkiv 53 %
Dnipropetrovs'k 53 %
9. Rivne 56 %
10. Ivano-Frankivsk 60 %
Uzhhorod 60 %
Zaporizhzhia / Mokraya 60 %