Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Odessa 17 °C
Dnipropetrovs'k 17 °C
3. Zaporizhzhia / Mokraya 16 °C
Krivy Losavatka 16 °C
5. Kharkiv 14 °C
6. Kiev 9 °C
Kiev Borispol 9 °C
Chernovsty 9 °C
9. Hostomel' 8 °C
10. Lviv 7 °C
11. Ivano-Frankivsk 6 °C

Most powerful wind gusts

1. Odessa 25 km/h
2. Zaporizhzhia / Mokraya 11 km/h
Kiev 11 km/h
Kharkiv 11 km/h
Krivy Losavatka 11 km/h
6. Hostomel' 7 km/h
Kiev Borispol 7 km/h
Dnipropetrovs'k 7 km/h
9. Lviv 0 km/h
Ivano-Frankivsk 0 km/h
Chernovsty 0 km/h

Lowest temperature

1. Ivano-Frankivsk 6 °C
2. Lviv 7 °C
3. Hostomel' 8 °C
4. Kiev 9 °C
Kiev Borispol 9 °C
Chernovsty 9 °C
7. Kharkiv 14 °C
8. Zaporizhzhia / Mokraya 16 °C
Krivy Losavatka 16 °C
10. Odessa 17 °C
Dnipropetrovs'k 17 °C

Lowest humidity

1. Krivy Losavatka 55 %
2. Kharkiv 58 %
3. Odessa 68 %
Dnipropetrovs'k 68 %
5. Zaporizhzhia / Mokraya 77 %
6. Kiev 93 %
Kiev Borispol 93 %
Lviv 93 %
9. Hostomel' 100 %
Ivano-Frankivsk 100 %
Chernovsty 100 %