Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Uzhhorod 7 °C
2. Lviv 3 °C
3. Rivne 2 °C
4. Kiev 1 °C
Hostomel' 1 °C
Krivy Losavatka 1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 1 °C
8. Mykolaiv 0 °C
Dnipropetrovs'k 0 °C
Kiev Borispol 0 °C
11. Kharkiv -1 °C
Ivano-Frankivsk -1 °C

Most powerful wind gusts

1. Odessa 36 km/h
2. Mykolaiv 29 km/h
3. Chernovsty 21 km/h
4. Dnipropetrovs'k 20 km/h
5. Ivano-Frankivsk 18 km/h
6. Krivy Losavatka 16 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 16 km/h
8. Hostomel' 14 km/h
Kiev Borispol 14 km/h
Lviv 14 km/h
11. Rivne 11 km/h
Kharkiv 11 km/h

Lowest temperature

1. Chernovsty -4 °C
2. Kharkiv -1 °C
Ivano-Frankivsk -1 °C
Odessa -1 °C
5. Mykolaiv 0 °C
Dnipropetrovs'k 0 °C
Kiev Borispol 0 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 0 °C
9. Kiev 1 °C
Hostomel' 1 °C
Lviv 1 °C
Krivy Losavatka 1 °C

Lowest humidity

1. Rivne 37 %
2. Lviv 38 %
3. Kiev 40 %
4. Uzhhorod 41 %
5. Hostomel' 46 %
6. Kharkiv 55 %
7. Kiev Borispol 62 %
Krivy Losavatka 62 %
9. Dnipropetrovs'k 64 %
10. Ivano-Frankivsk 72 %
11. Mykolaiv 74 %
12. Zaporizhzhia / Mokraya 75 %