Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Uzhhorod 7 °C
2. Odessa 1 °C
3. Krivy Losavatka 0 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 0 °C
Hostomel' 0 °C
6. Kiev -1 °C
Kharkiv -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
9. Ivano-Frankivsk -2 °C
Chernovsty -2 °C
Lviv -2 °C
12. Kiev Borispol -6 °C

Most powerful wind gusts

1. Zaporizhzhia / Mokraya 22 km/h
Lviv 22 km/h
Dnipropetrovs'k 22 km/h
4. Ivano-Frankivsk 18 km/h
Odessa 18 km/h
6. Chernovsty 14 km/h
Krivy Losavatka 14 km/h
8. Kiev 11 km/h
Kharkiv 11 km/h
10. Hostomel' 7 km/h
11. Uzhhorod 4 km/h
Kiev Borispol 4 km/h

Lowest temperature

1. Kiev Borispol -6 °C
2. Ivano-Frankivsk -2 °C
Chernovsty -2 °C
Lviv -2 °C
5. Kiev -1 °C
Kharkiv -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
8. Krivy Losavatka 0 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 0 °C
Hostomel' 0 °C
11. Odessa 1 °C
12. Uzhhorod 7 °C

Lowest humidity

1. Uzhhorod 66 %
2. Hostomel' 74 %
3. Krivy Losavatka 80 %
Kiev 80 %
Kharkiv 80 %
Dnipropetrovs'k 80 %
7. Zaporizhzhia / Mokraya 93 %
Odessa 93 %
Kiev Borispol 93 %
Lviv 93 %
11. Ivano-Frankivsk 100 %
Chernovsty 100 %