Weather hitlist Iran

Highest temperature

1. Iranshahr 34 °C
Kharg 34 °C
3. Kish Island / Kish 33 °C
Abu Musa 33 °C
5. Assaluyeh 32 °C
Bandar Lengeh 32 °C
Bushehr 32 °C
Bandar Abbas 32 °C
9. Jask 29 °C
10. Ahwaz 28 °C
11. Zabol 27 °C
12. Zahedan 26 °C

Most powerful wind gusts

1. Jask 32 km/h
2. Birjand 25 km/h
3. Karaj 22 km/h
4. Kharg 18 km/h
Kashmar 18 km/h
Yazd 18 km/h
Abu Musa 18 km/h
8. Teheran-Robat Karim 14 km/h
Zabol 14 km/h
10. Teheran 11 km/h
Isfahan 11 km/h
Abadan 11 km/h

Lowest temperature

1. Ardabil 4 °C
2. Zanjan 10 °C
3. Orumieh 11 °C
4. Yasoge 13 °C
5. Karaj 15 °C
Arak 15 °C
Sanandaj 15 °C
Shahre-Kord 15 °C
9. Bojnourd 17 °C
Ghazvin 17 °C
Tabriz 17 °C
12. Isfahan 18 °C

Lowest humidity

1. Gach Saran 15 %
2. Zahedan 16 %
3. Shiraz 17 %
Zabol 17 %
5. Yasoge 18 %
Shahre-Kord 18 %
7. Iranshahr 20 %
8. Kerman 21 %
9. Fasa 24 %
10. Kashmar 25 %
11. Kermanshah 26 %
Omidiyeh 26 %