Weather hitlist India

Highest temperature

1. Kolkata (Calcutta) 34 °C
2. Bhubaneswar 33 °C
3. Madras 32 °C
Tiruchchirapalli 32 °C
Patna 32 °C
6. Gaya 31 °C
Jamshedpur 31 °C
Nagpur 31 °C
Gorakhpur 31 °C
Agartala 31 °C
11. Hyderabad 30 °C
Lucknow 30 °C

Most powerful wind gusts

1. Gaya 22 km/h
2. Jamnagar 18 km/h
Jaipur 18 km/h
4. Bhopal 14 km/h
New Delhi 14 km/h
Jabalpur 14 km/h
Thiruvananthapuram 14 km/h
8. Udaipur Dabok 11 km/h
Imphal 11 km/h
Jamshedpur 11 km/h
Madras 11 km/h
Lucknow 11 km/h

Lowest temperature

1. New Delhi 23 °C
Delhi 23 °C
3. North Lakhimpu 24 °C
4. Dibrugarh 25 °C
Indore 25 °C
Bhopal 25 °C
7. Bangalore 26 °C
Amritsar 26 °C
9. Gwalior 27 °C
Jabalpur 27 °C
11. Jaipur 28 °C
Imphal 28 °C

Lowest humidity

1. Tiruchchirapalli 56 %
2. Amritsar 61 %
3. Coimbatore 62 %
Ranchi 62 %
5. Madras 63 %
6. Nagpur 66 %
Gorakhpur 66 %
Mumbai 66 %
9. Imphal 70 %
Mangalore 70 %
Lucknow 70 %
Bangalore 70 %