Weather hitlist Israel

Highest temperature

1. Eilat 41 °C
2. Rosh Pina 33 °C
3. Tel Aviv 32 °C
4. Haifa 28 °C
Tel Aviv 28 °C

Most powerful wind gusts

1. Eilat 29 km/h
2. Tel Aviv 22 km/h
3. Haifa 18 km/h
Tel Aviv 18 km/h
5. Rosh Pina 14 km/h

Lowest temperature

1. Haifa 28 °C
Tel Aviv 28 °C
3. Tel Aviv 32 °C
4. Rosh Pina 33 °C
5. Eilat 41 °C

Lowest humidity

1. Eilat 15 %
2. Rosh Pina 28 %
3. Tel Aviv 35 %
4. Haifa 62 %
Tel Aviv 62 %