Weather hitlist Israel

Highest temperature

1. Eilat 29 °C
2. Haifa 28 °C
Tel Aviv 28 °C
Tel Aviv 28 °C
5. Rosh Pina 27 °C

Most powerful wind gusts

1. Eilat 29 km/h
2. Tel Aviv 11 km/h
3. Rosh Pina 7 km/h
Haifa 7 km/h
5. Tel Aviv 5 km/h

Lowest temperature

1. Rosh Pina 27 °C
2. Haifa 28 °C
Tel Aviv 28 °C
Tel Aviv 28 °C
5. Eilat 29 °C

Lowest humidity

1. Eilat 55 %
2. Rosh Pina 58 %
3. Tel Aviv 60 %
4. Tel Aviv 62 %
5. Haifa 66 %