Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Ras Al Khaimah 37 °C
Al Ain 37 °C
3. Dubai 35 °C
Sharjah 35 °C
Fujairah 35 °C
Abu Dhabi 35 °C
Abu Dhabi 35 °C

Most powerful wind gusts

1. Abu Dhabi 25 km/h
2. Ras Al Khaimah 22 km/h
Dubai 22 km/h
Sharjah 22 km/h
Abu Dhabi 22 km/h
6. Fujairah 14 km/h
7. Al Ain 11 km/h

Lowest temperature

1. Dubai 35 °C
Sharjah 35 °C
Fujairah 35 °C
Abu Dhabi 35 °C
Abu Dhabi 35 °C
6. Ras Al Khaimah 37 °C
Al Ain 37 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 15 %
2. Fujairah 19 %
3. Ras Al Khaimah 27 %
4. Abu Dhabi 30 %
5. Abu Dhabi 34 %
6. Dubai 39 %
7. Sharjah 42 %