Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Abu Dhabi 27 °C
2. Abu Dhabi 26 °C
Al Ain 26 °C
Ras Al Khaimah 26 °C
5. Fujairah 25 °C
Sharjah 25 °C
7. Dubai 24 °C

Most powerful wind gusts

1. Ras Al Khaimah 25 km/h
2. Al Ain 22 km/h
Dubai 22 km/h
Sharjah 22 km/h
5. Fujairah 18 km/h
6. Abu Dhabi 11 km/h
7. Abu Dhabi 7 km/h

Lowest temperature

1. Dubai 24 °C
2. Fujairah 25 °C
Sharjah 25 °C
4. Abu Dhabi 26 °C
Al Ain 26 °C
Ras Al Khaimah 26 °C
7. Abu Dhabi 27 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 18 %
2. Abu Dhabi 24 %
3. Abu Dhabi 28 %
4. Ras Al Khaimah 42 %
5. Sharjah 50 %
6. Fujairah 57 %
Dubai 57 %