Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Dubai 22 °C
Abu Dhabi 22 °C
3. Fujairah 21 °C
Abu Dhabi 21 °C
5. Al Ain 19 °C
6. Ras Al Khaimah 18 °C
Sharjah 18 °C

Most powerful wind gusts

1. Dubai 14 km/h
2. Sharjah 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
5. Ras Al Khaimah 7 km/h
Fujairah 7 km/h
7. Al Ain 4 km/h

Lowest temperature

1. Ras Al Khaimah 18 °C
Sharjah 18 °C
3. Al Ain 19 °C
4. Fujairah 21 °C
Abu Dhabi 21 °C
6. Dubai 22 °C
Abu Dhabi 22 °C

Lowest humidity

1. Fujairah 40 %
2. Dubai 41 %
3. Ras Al Khaimah 49 %
Al Ain 49 %
5. Sharjah 52 %
6. Abu Dhabi 56 %
7. Abu Dhabi 60 %