Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Al Ain 32 °C
2. Fujairah 31 °C
3. Dubai 30 °C
Abu Dhabi 30 °C
5. Sharjah 29 °C
Abu Dhabi 29 °C
7. Ras Al Khaimah 24 °C

Most powerful wind gusts

1. Al Ain 25 km/h
2. Sharjah 22 km/h
3. Dubai 14 km/h
Fujairah 14 km/h
5. Abu Dhabi 11 km/h
6. Abu Dhabi 7 km/h
7. Ras Al Khaimah 4 km/h

Lowest temperature

1. Ras Al Khaimah 24 °C
2. Sharjah 29 °C
Abu Dhabi 29 °C
4. Dubai 30 °C
Abu Dhabi 30 °C
6. Fujairah 31 °C
7. Al Ain 32 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 32 %
2. Abu Dhabi 33 %
3. Dubai 43 %
4. Sharjah 45 %
5. Abu Dhabi 48 %
6. Fujairah 55 %
7. Ras Al Khaimah 61 %