Climate Jiangcheng

Temperature, precipitation

precipitation amount Durchschnittliche Maximaltemperatur Durchschnittliche Minimaltemperatur
mm °C °C
Dec.hidden December 50 20 10
Jan. January 50 21 9
Feb. February 35 23 10
Mar. March 75 26 12
Apr. April 120 28 15
May May 315 28 18
Jun. June 385 27 20
Jul. July 455 27 20
Aug. August 475 27 20
Sep. September 240 27 18
Oct. October 180 25 16
Nov. November 85 23 13
Dec. December 50 20 10
Jan.hidden January 50 21 9

Climate

Wann ist es am wärmsten? Wann regnet es am wenigsten? Unsere Klimadaten geben Auskunft.