Climate Xiao'ergou

Temperature, precipitation

precipitation amount Durchschnittliche Maximaltemperatur Durchschnittliche Minimaltemperatur
mm °C °C
Dec.hidden December 7 -13 -28
Jan. January 7 -14 -30
Feb. February 3 -7 -27
Mar. March 12 1 -16
Apr. April 45 11 -4
May May 55 20 3
Jun. June 75 26 11
Jul. July 190 27 15
Aug. August 125 25 11
Sep. September 75 20 3
Oct. October 35 10 -5
Nov. November 9 -3 -18
Dec. December 7 -13 -28
Jan.hidden January 7 -14 -30

Climate

Wann ist es am wärmsten? Wann regnet es am wenigsten? Unsere Klimadaten geben Auskunft.